Our PTO

2023-2024
RICHARDSON PTO BOARD

KIM RICKERT - PRESIDENT
DESIREE PARAG - VICE PRESIDENT
MARCIA AUSTIN - SECRETARY
MARIAH MASKEY - TREASURER