Our PTO

2021-2022
RICHARDSON PTO BOARD

Marcia Austin - President
Tiffiny Delgado - Vice President
Tricia Chester - Secretary
Maria Maskey - Treasurer